III група: Теменужка

Г-жа К. Димитрова
Г-жа Р. Кръстева
Пом. възпитател: Ани