I и II разновъзрастова група: Роза

г-жа М. Андреева
г-жа В. Добрева
Пом. възпитател:Марина
 

-